Polityka prywatności

 

Jako uznana marka od lat działająca na rynku zdajemy sobie sprawę oraz przywiązujemy szczególną wagę do ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Naszą intencją jest umożliwienie każdemu odwiedzającemu naszą stronę pełną kontrolę i korzystanie z uprawnień wynikających z litery prawa w zakresie przetwarzanych przez nas danych.

 

Co to są dane osobowe ?

 

Zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) - określonym w dalszej części „Polityka prywatności” skrótem „RODO”.  Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Kto jest administratorem danych osobowych ?

 

Administratorem twoich danych jest Fundacja Surge Polonia prowadząca działalność gospodarczą, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000891124. Fundacja identyfikuje się również numerami NIP 7582378785, REGON 388506405. Siedzibą fundacji jest ul. Władysława Broniewskiego, nr 43, Olszewo-Borki, powiat ostrołęcki 07-415, poczta Olszewo-Borki. - w niniejszej „Polityce Prywatności”  podmiot ten będzie nazywany „Administratorem”    [Art. 4 RODO]

 

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych.

 

Dane osobowe, w związku z faktem iż rejestracja na naszym rejestrze nie jest obowiązkowa, są gromadzone, przetwarzane, i wykorzystywane przez Administratora za zgodą osoby korzystającej ze sklepu. Jednocześnie w związku ze specyfiką sprzedaży na odległość niezbędne jest podanie danych w postaci: [do uzupełnienia] imię i nazwisko, adres, na który ma zostać dostarczona przesyłka, e-mail, numer telefonu(fakultatywnie), …... . W celu zawarcia wskazanej umowy sprzedaży na odległość kupujący wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług. [art. 6 ust. 1 lit. a RODO] Przekazane dane, za zgodą kupującego, są ograniczone do danych niezbędnych w celu wykonania określonej umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na poziomie ogólnie przyjętym przy świadczeniu takich usług, a także dokonania reklamacji, skorzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz komunikacji z kupującym, który zgłosił reklamację, odstąpił od umowy lub nie umieścił w formularzu danych umożliwiających dokonanie wysyłki, przy jednoczesnym umieszczeniu danych umożliwiających skontaktowanie z nim przez Administatora. Jednocześnie dane są przetwarzane wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail, zgoda na wspomniane otrzymywanie informacji handlowej, nie jest jednak konieczna do zawarcia umowy. [Art.6 ust. 1. lit. b]

[ wyrażenie zgody Art. 7 RODO
1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

Fragment komentarza : Powinność ta wydaje się być emanacją zasady rozliczalności wskazanej w art. 6 ust. 2 RODO. Dopuszczenie wyrażenia zgody w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego

]

Podstawa przetwarzania

 

Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 RODO ust. 1 lit. a w zakresie zgody wyrażonej przez Kupującego w procesie składania zamówienia. A także na podstawie art. 6 RODO ust. 1 lit B w związku z faktem, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działania na żądanie Kupującego zmierzające do jej zawarcia. Ponadto Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f w zakresie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dochodzeniu ewentualnych roszczeń oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit c, z którego wynika możliwość przetwarzania danych zgodnie z prawem, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

Sposób pozyskania danych, prawo do ich usunięcia oraz poprawienia

 

Dane pozyskiwane przez administratora są w procesie dokonywania zakupów w sklepie surgepolonia.pl lub rejestracji konta, a także wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail czy innych przekazania danych z wykorzystaniem strony internetowej sklepu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną nie jest obowiązkowa i w każdym czasie może być cofnięta. Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) osoba, która za własną zgodą udostępniła Administratorowi swoje dane może w każdej chwili wycofać zgodę. Odwołanie takiej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odwołanie takie skutkuje brakiem możliwości przetwarzania danych w przyszłości. O możliwości takiego wycofania podmiot wyrażający zgodę jest informowany zanim wyrazi zgodę. W związku z faktem, iż wymagania zgodnie z wskazaną ustawą „RODO” zalecają, aby możliwość dokonania wspomnianego cofnięcia zgody możliwe było do dokonania w sposób nieutrudniający poprzez nadmierny formalizm, kupujący może skorzystać  z formularza doręczonego wraz z zapytaniem o wyrażenie zgody.  [ART. 7 UST. 1,2,3 RODO ]

 

Prawa przysługujące podmiotowi, którego dane są przetwarzane :

 

a ) prawo dostępu

 

Każdy użytkownik, który złożył konto w sklepie internetowym surgepolonia.pl ma dostęp do swoich danych na koncie w Sklepie. W razie innych pytań, należy je kierować na dane kontaktowe zamieszczone w kategorii „Dane kontaktowe”

 

b) sprostowanie danych

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Prawo to nie jest obowiązkiem wskazanego podmiotu, jest jedynie czynnością dobrowolną. Konieczne w tym wypadku będzie potwierdzenie tożsamości osoby występującej z żądaniem. Administrator zastrzega możliwość żądania określonych danych w celu powiązania rzeczonego podmiotu z danymi, które mają podlegać sprostowaniu, jednak nie będą to dane w wymiarze nadmiernym w stosunku do osiągnięcia celu weryfikacji.

 

c) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

 

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) osoba, która za własną zgodą udostępniła Administratorowi swoje dane może w każdej chwili wycofać zgodę. Odwołanie takiej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odwołanie takie skutkuje brakiem możliwości przetwarzania danych w przyszłości. O możliwości takiego wycofania podmiot wyrażający zgodę jest informowany zanim wyrazi zgodę. W związku z faktem, iż wymagania zgodnie z wskazaną ustawą „RODO” zalecają, aby możliwość dokonania wspomnianego cofnięcia zgody możliwe było do dokonania w sposób nieutrudniający poprzez nadmierny formalizm, kupujący może skorzystać  z formularza doręczonego wraz z zapytaniem o wyrażenie zgody. [ STWORZYC FORMULARZ] [ART. 7 UST. 1,2,3 RODO ]

 

 

 

d) prawo do usunięcia danych

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora usunięcia jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek usunięcia danych po wystąpieniu okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO. Prawo to nie ma zastosowania co do okoliczności wyrażonych w art. 17 ust 3 RODO.

 

e) prawo żądania ograniczenia danych

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO.

 

f) prawo do przenoszenia danych

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi w wypadkach przewidzianych w sytuacji oraz w formie przewidzianej w art. 20 RODO.

 

g) prawo do zgłoszenia sprzeciwu

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych zgodnie z art. 23 RODO. Wniesienie takiego sprzeciwu ponadto wywołuje skutki przewidziane wskazanym artykułem.

Okres przetwarzania danych osobowych

 

Przekazane przez kupującego dane osobowe Administrator będzie przetwarzał w okresie koniecznym do realizacji umowy sprzedaży oraz wykonywania obowiązków administratora, a także koniecznych do realizacji uprawnień reklamacyjnych, odstąpienia od umowy oraz pozostałych uprawnień kupującego.

 

Prawo do wniesienia skargi

 

Kupującemu, w sytuacji gdy uważa, iż jego dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podmioty, którym zostaną udostępnione dane

 

Niezbędne jest przekazanie danych podmiotom, które współpracują z nami w celu prawidłowego wykonania umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Administratorem i kupującym :

 

a) w przedmiocie dostarczania towarów, w zależności od wybranej przez Kupującego formy:

inPost

b) w przedmiocie płatności, w zależności od wybranej przez Kupującego formy:

Przelewy 24

c) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, twoje dane otrzymają podmioty realizujące dla nas taką usługę w postaci:

(sklep Surge Polonia nie prowadzi newslettera, ani innych podobnych działań)

d)  w przedmiocie hostingu strony internetowej smarthost.pl

Dane kontaktowe

 

W wypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych lub chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w „Polityka prywatności”, czy przewidzianych przepisami „RODO” można skorzystać z formularzu kontaktowego zamieszczonego na stronie lub napisać bezpośrednio na e-mail:biuro@sklep-surge.pl. Administrator informuje również, iż każdorazowo odpowiedź powinna zostać udzielona  bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni. W tym terminie administrator postara udzielić odpowiedzi, a w przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub dużej ilości żądań, administrator we wskazanym terminie poinformuje o przedłużeniu terminu, przedłużenie te nie będzie dłuższe niż 2 miesiące, oraz poda ku temu przyczyny. Ponadto w przypadku wątpliwości, co do tożsamości podmiotu kierującego pytanie do administratora, zastrzega on sobie prawo do weryfikacji tożsamości poprzez zadanie kilku pytań. [art. 12 RODO]

 

Pliki „cookies”

 

1. Sklep-skurge.pl.pl wykorzystuje wykorzystuje pliki „cookies”, czyli niewielkie pliki zapisywane na komputerze użytkownika, w którym są przechowywane ustawienia i inne informacje używane na naszej stronie.

2. Administrator wykorzystuje następujące pliki „cookies”

1.sesyjne

2. stałe

3. Pliki te są wykorzystywane w celu:

1. prawidłowe działanie koszyka i procesu zamówienia,

2.określenie, czy jesteś zalogowany, czy nie,

3.pamiętanie twojego zalogowania,

4.odnotowanie faktu akceptacji regulaminu.

4.Użytkownik może w każdej chwili osobiście zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”. Czynność ta może być wykonana za pomocą ustawień przeglądarki używanej przez użytkownika. Ponadto użytkownik może usunąć pliki „cookies” również za pomocą funkcji przeglądarki.

5.Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć negatywnie na niektóre funkcje dostępne w naszym sklepie internetowym.

Śledź nas na Facebooku